Algemene Voorwaarden AT ~ Vitalogica

Algemene Voorwaarden AT

AQUARIUS TECHNOLOGY
Kampfstraat 20
8151 AE Lemelerveld

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr. 05075878

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten tot uitvoering van werk of koop en verkoop door Aquarius
Technology, gevestigd te Lemelerveld, hierna te noemen ” Aquarius ” , aangegaan.
1-2 De opdrachten of bestellingen van de opdrachtgever geldt als acceptatie van
”Aquarius” haar algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van ”Aquarius” haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offerte
zijn 90 dagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.
2-2 Mondelinge toezeggingen door ”Aquarius” zijn niet bindend, tenzij deze door haar
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor ”Aquarius” door haar schriftelijke /
mondelinge bevestiging.
3-2 Elke met ”Aquarius” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat
haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdracht zal blijken, zulks uitsluitend
te harer beoordeling.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz . ,
zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ”Aquarius” bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e. d. noch worden gekopieerd, noch aan derden mededeling
wordt gedaan.
3-4 Het risiko van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde
bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
”Aquarius” binden ”Aquarius” niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn
bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten.
5-1 Op alle door ”Aquarius” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters,
stalen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met
”Aquarius” haar schriftelijke toestemming.
5-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en
modellen blijven ”Aquarius” haar onvervreembaar eigendom en dienen op haar eerste
verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
5-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een
gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,- onverminderd Aquarius” haar recht om
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Leveringstermijnen
6-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
6-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
”Aquarius” zijn, voordat zij de werkzaamheden ter hand nemen.
6-3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
6-4 Wanneer de bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te
zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Prijzen producten
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van
afsluiting geldende prijzen.
7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
7-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie,
hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.
8-1 ”Aquarius” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, en interesten die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van :
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
8-2 ”Aquarius” is slechts aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade
aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of
eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voorzover ontstaan door grove
schuld van ”Aquarius” of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar
opgedragen werkzaamheden.
8-3 ”Aquarius” is niet aansprakelijk voor schades en gevolgen ten gevolge van het
uitvallen van energie ( gas, elektra of verbrandingsmiddelen ), water, branden,
oververhitting, bevriezing, explosies van installaties, het wegvallen of het weigeren
van regelapparatuur in alarminstallaties tijdens en na montagewerkzaamheden.
”Aquarius is niet aansprakelijk voor eigen watervoorziening, die niet voldoet aan de
geldende normen voor drinkwaterinstallaties. Opdrachtgever is verplicht de installatie,
na montage-werkzaamheden van ”Aquarius” of door haar te werk gestelde derden, te
controleren op werking en instelling ten behoeve van de goede werking van de
installatie.
8-4 ”Aquarius” is nimmer aansprakelijk voor adviezen afgegeven door adviseurs van
”Aquarius” haar toeleveringsbedrijven, rijksvoorlichters of andere voorlichters.
8-5 ”Aquarius” is niet aansprakelijk voor schade en groeistoringen van planten, dieren en /
of mensen en inkomensderving voortvloeiende uit foutieve berekening of inschatting
door opdrachtgever en / of derden. Tevens is ”Aquarius” niet aansprakelijk voor een
niet goed werkende installatie, machine of bouwwerken uitgevoerd door ”Aquarius” in
opdracht, en uitgevoerd naar aanleiding van verstrekte tekeningen, berekeningen,
aanwijzingen e.d. , van derden.

Artikel 9 Verplichtingen van ”Aquarius” .
”Aquarius” is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren.
”Aquarius” aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat de voor het werk vereiste
vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever.
10-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat ”Aquarius” tijdig kan beschikken;
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuring ( zoals
vergunningen enz.), een en ander op aanwijzing van ”Aquarius”.
b. Over het gebouw of het terrein, waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en
werktuigen,
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,
gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie,
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
10-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en
elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien
deze op of bij het werk aanwezig zijn. De opslagruimte moet vorstvrij zijn en goed
afsluitbaar zijn om diefstal uit te sluiten.
10-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk
voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
10-4 Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ”Aquarius”
voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Risico beperking.
Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen
worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk
der partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse
wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden verrekend.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.
12-1 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling
of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-2 Door ”Aquarius” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld,
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Materialen.
Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit
geleverd en verwerkt. Goederen die ”Aquarius” tijdens de werkzaamheden dient te
verwijderen kunnen desgewenst aan haar toevallen, onder gehoudenheid tot billijke
vergoeding.

Artikel 14 Aanbetaling.
”Aquarius” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van
minimaal 30% te vragen. Indien door wanprestaties van ”Aquarius” de overeenkomst
wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld,
waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag
deel uit maakt.

Artikel 15 Annuleren.
15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te te
nemen, is hij verplicht de door ”Aquarius” reeds aangeschafte materialen en
grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen
en sociale lasten over te nemen. Voorts zal hij ”Aquarius” bij wege van
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is daarnaast verplicht ”Aquarius” te vrijwaren tegen vorderingen van
derden als gevolg van de annulering der opdracht en / of weigering te vorderen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ”Aquarius” zich
alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in
het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van
goederen bij transport naar ”Aquarius” of de opdrachtgever, niet of tijdige levering
van goederen door leveranciers van ”Aquarius”, ex- en importverboden, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen, van enige overheid, brand,
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het
opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de
feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor haar overmacht op, die haar
ontheffen van haar verplichtingen tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook
genaamd kan doen gelden. ”Aquarius” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd,
zulks geheel te harer eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op
te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden
hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt ”Aquarius” om de opdracht door een door haar aan te wijzen
derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat
akkoord met overdracht door ”Aquarius” aan derde (n)) van alle rechten en
verplichtingen, voortvloeiende uit de door ”Aquarius” met opdrachtgever gesloten
overeenkomsten.

Artikel 18 Oplevering.
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ”Aquarius” dit de
opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever
het aangelegde en geinstalleerde in gebruik heeft genomen. Indien een bepaalde datum
van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie
optreedt, welke ”Aquarius” niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, het
niet volgens schema werken van aannemers, staking, oorlog en andere bijzondere
omstandigheden, zoals o.a. in het artikel ”overmacht” is genoemd.

Artikel 19 Reclame.
19-1 Opdrachtgever is verplicht tergrond na de levering c.q. oplevering van het werk, de
goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan ”Aquarius” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering ”Aquarius”
wijst op gebreken, dan wordt de opdracht geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
19-2 ”Aquarius” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide
partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming
kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van
deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld,
tenzij anders is overeengekomen.
19-3 Indien de reclame naar het oordeel van ”Aquarius” c.q. de onafhankelijke deskundige
juist is, zal ”Aquarius” hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis
vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. ”Aquarius” is niet tot
verdere schade- of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd verplicht.
19-4 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te
vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 20 Garantie.
20-1 Garantie op de door ”Aquarius” geleverde en / of door haar uitgevoerde werken wordt
slechts verleent indien en voor zover bepaaldelijk schriftelijk overeengekomen en / of
schriftelijk door ”Aquarius” gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele
fouten en / of defecten in de samenstelling van de door ”Aquarius” geleverde
materialen en producten dan wel in de door haar uitgevoerde werken en strekt zich
slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c. q. het
kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door
”Aquarius” geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.
20-2 De garantie op de door ”Aquarius” ingekochte goederen, o.a. door derden geleverde
onderdelen, complete installaties, machines e.d. , is beperkt tot de aan ”Aquarius”
door haar leverancier verstrekte garantie. Kosten van demontage, montage en
reiskostenvergoeding worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
21-1 Zolang ”Aquarius” geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met
betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop heeft ontvangen,
blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van
”Aquarius” .
21-2 Het eigendomsvoorbehoud van ”Aquarius” blijft bestaan indien hij uit andere hoofde
nog enige vordering op de opdrachtgever heeft. ”Aquarius” heeft het recht deze
goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of
heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen
wordt gelegd.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen
reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd
het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ”Aquarius” ingeval van wanprestatie ook
het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele
zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze.
22-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft ”Aquarius” eveneens, indien de
opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement
wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, verkregen,
zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden
of door een derde c.q. derden is of word overgenomen, of indien hij het voornemen
heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,
die ”Aquarius” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23 Betaling.
23-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. ”Aquarius” is gerechtigd indien de betaling van het
verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een
rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der
facturen.
23-2 ”Aquarius” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €
35.000,- . Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ”Aquarius” zich heeft verzekerd
van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de
buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke
Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van ”Aquarius” indien deze dit wenst,
aanhangig worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.
Hantekening,